สมัครเรียน

บันทึกข้อมูลการสมัคร

ข้อมูลผู้สมัคร

ที่อยู่ปัจจุบัน

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร

สาขาวิชาที่สมัคร

ลำดับ คณะ * สาขาวิชา * เกรดเฉลี่ยเฉพาะด้าน ระดับ
***กรณีเลือกสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ท่านสามารถเลือกในลำดับที่ 1 เท่านั้น

ไฟล์หลักฐานการสมัคร